FAQ

1. Co to jest budżet obywatelski? Jaki jest jego cel?

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

2. Kto może składać wniosek? Czy swoje projekty mogą składać instytucje, szkoły, związki?

Swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Sosnowca. Wniosków nie mogą składać instytucje itp.

3. Jakie dokumenty należy przygotować?

 • Należy prawidłowo wypełnić formularz projektu
 • Dołączyć do niego listę poparcia
 • W przypadku osób małoletnich zgodę opiekunów prawnych
 • W przypadku terenu nie stanowiącego własności gminy należy do formularza dołączyć deklaracje właściciela terenu o współfinansowaniu inwestycji

Uwaga! W tegorocznej edycji B.O załącznikiem obowiązkowym do formularza jest mapa z szczegółową lokalizacją projektu.

4. Kto może głosować na projekty?

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

5. Czy można zagłosować na projekt spoza swojego obszaru?

Tak. Zgodnie z życzeniem mieszkańców można głosować na projekty z terenu całego miasta.

6. W jakiej formie można zgłosić projekty?

Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego powinno zostać dostarczone jedną z poniższych metod:

- osobiście do Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (zgodnie ze wzorem formularza określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca),

- drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy projektu na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu – www.obywatelski.sosnowiec.pl,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, z adnotacją na kopercie ”Budżet Obywatelski” (decyduje data stempla pocztowego).

7. Czy mogę wypełnić formularz częściowo, a następnie wrócić do niego później i uzupełnić?

Nie, formularz należy wypełnić podczas jednej sesji. Dlatego prosimy, aby przed przystąpieniem do zgłoszenia projektu przygotować sobie wszystkie istotne informacje oraz zebrać niezbędne załączniki.

8. Jak mogę dodać do projektu listę poparcia?

Jeżeli na etapie zgłaszania projektu przez formularz elektroniczny masz już ją wypełnioną pisemnie przez osoby popierające projekt, wtedy skan listy dołącz jako załącznik (krok 3).
Jeżeli na etapie zgłaszania projektu przez formularz elektroniczny nie masz wypełnionej listy poparcia, ale wiesz, że będziesz zbierał podpisy papierowo, wtedy wypełnioną listę dostarcz nam do 22 maja 2023 r. mailowo lub osobiście.

9. Jak mogę zebrać poparcie projektu poprzez listę poparcia online?

NOWOŚĆ !

W tym roku wybierając na elektronicznym formularzu elektroniczną listę poparcia w ciągu 24h na Twojego maila zostanie przesłany link do dedykowanej specjalnie Twojemu projektowi ankiety,który możesz rozesłać znajomym.
 
10. Skąd będę wiedział czy zgłoszony przeze mnie projekt zebrał wystarczającą liczbę poparcia?
 
Na wszelki wypadek prześlij link do większej ilości osób niż wymagana ilość poparcia dla projektu. Ważne, aby prawidłowo wpisali tytuł projektu, który popierają. Jeżeli kilka dni przed końcem zgłaszania projektów tj. 22 maja, Twój projekt nie będzie jeszcze miał wymaganej ilości poparcia, poinformujemy Cię, aby je uzupełnić.


11. Czy wciąż mogę zbierać poparcie dla projektu poprzez papierową listę poparcia?
Oczywiście, lista poparcia jest do pobrania tutaj. Należy ją wydrukować, zebrać podpisy i dostarczyć do nas mailowo lub osobiście.

12.  Co się stanie jeśli kwota szacunkowa będzie się (znacznie) różnić od kwoty rzeczywistej?

Projekty mogą być zgłaszane do maksymalnej puli środków dostępnych w poszczególnych rejonowych strefach konsultacyjnych. Jeśli po ocenie merytorycznej projekt będzie się mieścił w puli środków dostępnych w strefie trafi on na listę projektów poddanych pod głosowanie z kwotą zaproponowaną przez Zespół Konsultacyjny. W przypadku przekroczenia kwoty projekt będzie konsultowany z autorem w celu jego ograniczenia tak aby mieścił się w dostępnej puli środków lub zostanie przeniesiony do projektów ogólnomiejskich.

13.  Jakich projektów nie można zgłaszać?

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • Ograniczenia kwotowe złożonych projektów: w przypadku projektów złożonych w poszczególnych Rejonowych Strefach Konsultacyjnych, których wymagany budżet na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku na dana strefę, a w przypadku Strefy Ogólnomiejskiej nie mogą przekraczać kwoty 1.000.000 zł,
 • Które po realizacji generowałyby koszty utrzymania zbyt wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • Które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, wieloletnią prognozą finansową miasta itp.,
 • Które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • Które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • Które nie spełniają wymogów w zakresie gospodarności,
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadza się ograniczenie dla projektów, które są podobne lub tego samego typu co obiekty już wykonane i funkcjonujące w pobliżu z wyłączeniem inwestycji drogowych i około drogowych.

14. Czy można zgłosić projekt, który był zgłoszony w poprzedniej edycji BO?

Tak. Można zgłaszać projekty, które nie trafiły do realizacji w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego.

15. Czy jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt?

Każdy mieszkaniec może dokonać trzech zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego.

16. Co się stanie gdy zostaną zgłoszone dwa projekty na tą samą lokalizację?

Wzorem lat ubiegłych staramy się skontaktować autorów projektów i zależy to od ich decyzji czy połączą złożone projekty, czy decydują się na rywalizację.

17. Czy zgłaszany projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku?

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest w cyklu rocznym, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.

18. Jak bardzo szczegółowy musi być opis projektu? Czy musi zawierać koszty ew. odwadniania, koszty utrzymania itp.?

Im bardziej szczegółowy opis projektu tym łatwiej będzie można ocenić projekt i poddać go wycenie. W przypadku braku podania wspomnianych kosztów zostaną one doliczone w trakcie oceny merytorycznej projektu.

19.  Czy można zgłaszać projekty dla innej dzielnicy niż zamieszkania?

Tak. Można zgłaszać i głosować na projekty z terenu całego miasta.

20.  Ile projektów może poprzeć jedna osoba, przed ich zgłoszeniem przez pomysłodawców?

Na tym etapie nie ma wprowadzonego ograniczenia. Można więc poprzeć dowolną liczbę projektów.

21. W jaki sposób osoby zgłaszające mogą promować swoje projekty?

Promocja projektów zależy od inwencji twórczej mieszkańców. Z naszej strony organizowane będą spotkania z mieszkańcami oraz Piknik Obywatelski podczas którego mieszkańcy będa mogli zaprezentować złożone zadania.  Od zeszłorocznej edycji jest możliwość druku plakatów z naszej strony oraz promowanie projektów na portalach społecznościowych.

22. Jakie kryteria decydują, czy dany projekt będzie realizowany?

 1. Wydział Kultury i Promocji Miasta dokonuje wstępnej weryfikacji, każdego zgłoszonego projektu do Budżetu Obywatelskiego pod względem poprawności wypełnienia formularza projektu. W przypadku wystąpienia braków, autor zadania zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od poinformowania go o tym fakcie (mailowo lub telefonicznie). W momencie niedostarczenia wymaganych dokumentów zadanie zostanie odrzucone.
 2. Po wstępnej weryfikacji Wydział Kultury i Promocji Miasta przekazuje zgłoszone zadania na posiedzeniu Zespołu Konsultacyjnego do Wydziału wiodącego w celu dokonania przez niego oceny: zgodności z prawem, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, struktury własności nieruchomości, zgodności z ustawa o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy, technicznej (tzn. organizacyjnej i rzeczowej) możliwości realizacji zadania, ustalenia szacunkowej wartości zgłoszonego zadania oraz kalkulacji kosztów jego rocznego utrzymania. Wydział merytorycznie wiodący to wydział, do którego zadań i kompetencji wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, należy zakres rzeczowy zgłoszonego zadania.
 3. Wydział Merytorycznie wiodący na podstawie weryfikacji merytorycznej projektu oraz uzgodnień z innymi Wydziałami sporządza na jego temat opinię.
 4. Wydział wiodący zwraca formularz zadania do WKP wraz z uzupełnioną kartą biegową załącznik nr 6.
 5. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w projekcie do Budżetu Obywatelskiego, członek Zespołu Konsultacyjnego zwraca się z prośbą do autora zadania o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu. Autor na uzupełnienie ma 5 dni roboczych od momentu otrzymania informacji mailowo lub telefonicznie, jeżeli termin ten nie zostanie dochowany obowiązywać będą rozwiązania zaproponowane przez Zespół Konsultacyjny.
 6. Zespół Konsultacyjny na etapie oceny, w konsultacji z autorem, może ingerować w zakres zgłoszonego projektu, zmianę miejsca jego realizacji bądź łączenia z innymi projektami.
 7. Po przeprowadzeniu czynności określonych w rozdziale IV pkt. 1-4, Zespół Konsultacyjny w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu zwykłą większością głosów:
  - pozytywnie opiniuje projekty, które spełniają wymagania określone niniejszymi zasadami,
  - negatywnie opiniuje projekty, które nie spełniają wymagań określonych niniejszymi zasadami uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.
 8. Lista projektów, które otrzymały ocenę negatywną z uwagi na zapisy rozdz. III pkt. 6.1 i 6.7 zostaje przekazana do wiadomości komisji Rady Miejskiej.
 9. Na podstawie dokonanej oceny projektów, Zespół Konsultacyjny sporządza listę pozytywnie zaopiniowanych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców oraz listę negatywnie zaopiniowanych projektów i przekazuje je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.
 10. Listy projektów wraz z uzasadnieniem Zespołu Konsultacyjnego oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości zadań, podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 11. W przypadku odrzucenia zadania, w wyniku weryfikacji, autorowi zgłoszonego projektu przysługuje możliwość złożenia odwołania. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości informacji o ocenie zgłoszonych zadań o której mowa w pkt. 8.
 12. Prezydent rozpatruje wniesione odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania.
 13. Na podstawie rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta dokonuje się aktualizacji informacji, o której mowa w rozdz. IV pkt. 8.
 14. Ostateczna lista projektów do głosowania podana zostaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych.
 15. Po ocenie zgłoszonych projektów odbywa się Piknik z Budżetem Obywatelskim prezentujący złożone zadania.
 16. W sprawach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach decyduje Zespół Konsultacyjny zwykłą większością głosów.

23. Czy pomysłodawca projektu będzie brał udział w realizacji zgłoszonych projektów? Kto będzie realizować zadania, przetarg?

Tak. Po ogłoszeniu wyników spotykamy się z ich autorami w celu doprecyzowania zapisów projektu i ich uszczegółowienia. Mają oni również możliwość na zapoznanie się z powstałą dokumentacją projektową i wniesienie uwag. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawcy projektów są wybierani w przetargu.

24. Czy jest określony próg frekwencji?

Tak jest określony próg frekwencji. Aby projekt trafił do realizacji musi zagłosować na niego co najmniej 50 mieszkańców.

25. Czy można zgłaszać projekty kulturalne itp.?

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać wszystkie projekty zgodnie z zakresu zadań gminy (ustawa o samorządzie gminnym). W tym roku wprowadzono jedynie zapis ograniczający budowę siłowni i placów zabaw w nowych lokalizacjach.

26. Co się stanie z projektem jeżeli w trakcie głosowania zdobędzie np. 20 głosów?

Nie zostanie skierowany do realizacji z uwagi na zbyt małe poparcie mieszkańców.

Proszę czekać...